මෙතක් ලැබී ඇති නිල ප්‍රතිපල අනුව ඉදිරියෙන් සිටින පක්ෂ


Gotabaya Rajapakshe
Total Votes : 6,924,255
52.25 %
Sajith Premadasa
Total Votes : 5,564,239
41.99 %
Anura Kumara Dissanayaka
Total Votes : 418,553
3.16 %

නවතම ඡන්ද ප්‍රතිපලය

ආසන ප්‍රතිපල අනුව

Kegalle - ARANAYAKE

UNP
SLPP
Votes : 24,294
56.39 %
UNP
NDF
Votes : 17,075
39.63 %
UNP
NMPP
Votes : 752
1.75 %

තැපැල් ඡන්ද ප්‍රතිපල අනුව

Kandy

UNP
SLPP
Votes : 34,748
63.69 %
UNP
NDF
Votes : 16,303
29.88 %
UNP
NMPP
Votes : 2,683
4.92 %

පෙර ප්‍රතිපල

ආසන ප්‍රතිපල අනුව


Colombo - COLOMBO-CENTRAL

UNP
NDF
Votes : 80,076
80.33 %
UNP
SLPP
Votes : 16,341
16.39 %
UNP
NMPP
Votes : 1,528
1.53 %

Colombo - MORATUWA

UNP
SLPP
Votes : 57,645
57.83 %
UNP
NDF
Votes : 36,390
36.5 %
UNP
NMPP
Votes : 3,534
3.55 %

තැපැල් ඡන්ද ප්‍රතිපල අනුව


Kegalle

SLPP
Votes : 19,869
62.65 %
NDF
Votes : 9,868
31.12 %
NMPP
Votes : 1,497
4.72 %

Kurunegala

SLPP
Votes : 45,193
61.1 %
NDF
Votes : 23,432
31.68 %
NMPP
Votes : 4,400
5.95 %

Batticaloa

NDF
Votes : 9,221
81.83 %
SLPP
Votes : 1,255
11.14 %
NMPP
Votes : 349
3.1 %

දිස්ත්‍රික්ක ඔස්සේ ප්‍රතිපල


Colombo View Results
Gampaha View Results
Kaluthara View Results
Kandy View Results
Matale View Results
Nuwara Eliya View Results
Galle View Results
Matara View Results
Hambantota View Results
Jaffna View Results
Vanni View Results
Batticaloa View Results
Digamadulla View Results
Trincomalee  View Results
Kurunegala View Results
Puttalam View Results
Anuradhapura View Results
Polonnaruwa View Results
Badulla View Results
Moneragala View Results
Ratnapura View Results
Kegalle View Results